Tilsynsrapport 2016
PLEJEHJEMMET KLOKKEBJERG
Adresse: Klostervej 29, 6900 Skjern
Kommune: Ringkøbing-Skjern
Leder: Ove Nielsen
Telefon: 97 35 16 88
Hørings mail: info@klokkebjerg.dk
E-post: sikkerpost@rksk.dk
Dato for tilsynet: 15. april 2016
SST-id: PHJSYN-00007503
P-nr.: 1011704006
Sagsnr.: 5-2211-2059/1
Tilsynet blev foretaget af: Ulla Birgit Paludan
Side 2
Formål og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet
Ifølge Sundhedsloven § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november
2014, foretager Styrelsen for Patientsikkerhed årlige tilsyn med de sundhedsfaglige
forhold på landets plejehjem. Formålet med tilsynet er at medvirke til
at forbedre den sundhedsmæssige indsats over for de svage ældre på landets plejehjem.
Plejehjemmenes ledelse og forvaltningen i kommunen er ansvarlige for, at de
sundhedsmæssige forhold på plejehjemmene er i overensstemmelse med gældende
love og vejledninger. Deraf følger en forpligtelse til opfølgning på de eventuelle
krav, der bliver givet efter Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn, således at disse
bliver fulgt.
Ved ændring af Lov nr. 538 af 17. juni 2008 blev det indført, at tilsynet på et plejehjem
kan undlades det følgende år, hvis der ved et tilsynsbesøg ikke konstateres
fejl og mangler, eller hvis der alene konstateres fejl og mangler, der efter Styrelsen
for Patientsikkerheds skøn ikke har patientsikkerhedsmæssige konsekvenser. For at
undlade tilsyn året efter skal følgende forhold være opfyldt, og kommunen har pligt
til at oplyse Styrelsen for Patientsikkerhed om disse:
• Der har ikke siden sidste tilsyn været klagesager på plejehjemmet, eller
disse har været af åbenlys grundløs karakter og/eller bagatelagtige, dvs.
uden mistanke om patientsikkerhedsmæssige risici.
• Der har ikke siden sidste tilsyn været faglige tilsynssager eller andre sager
af betydning for de sundhedsfaglige forhold.
• Kommunen har ikke meddelt Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er fundet
alvorlige problemer, som efter Styrelsens vurdering kan have betydning
for de sundhedsfaglige forhold.
• Kommunen har ikke meddelt Styrelsen for Patientsikkerhed, at der er sket
væsentlige ændringer siden sidste tilsyn, dvs. fx ny daglig ledelse, større
personaleudskiftning eller lignende.
Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer den sundhedsmæssige indsats ved at se på
den sygeplejefaglige dokumentation og medicinhåndteringen hos tilfældigt udvalgte
patienter med komplekse plejebehov, som beskrevet i målepunkterne for tilsynet.
Der bliver talt med patienter, ledelse og personale i forbindelse med tilsynet. Disse
informationer indgår i den samlede vurdering af plejehjemmet.
Konklusionen af den samlede vurdering kan være en af følgende 5 kategorier:
• Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger
• Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet set kun indebærer
ringe risiko for patientsikkerheden
• Tilsynet har fundet fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden
• Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden
Side 3
• Tilsynet har fundet alvorlige fejl og mangler, som indebærer risiko for patientsikkerheden,
og som har givet anledning til væsentlig kritik
Retningslinjer og lovgrundlag for Plejehjemstilsynet kan findes på Styrelsen for
Patientsikkerheds hjemmeside: www.stps.dk.
Side 4
Konklusion
Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko
for patientsikkerheden.
Det var Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at ledelsen og personalet havde
arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Styrelsen for Patientsikkerheds
krav efter sidste tilsyn.
Ved tilsynet kunne det konstateres, at næsten alle Styrelsen for Patientsikkerheds
krav var opfyldt.
Nedenfor er angivet de krav, som skal være opfyldt, for at plejehjemmet efterlever
Styrelsen for Patientsikkerheds regler for de sundhedsmæssige forhold. Der vedhæftes
som bilag et forslag til handleplan, der indeholder de relevante oplysninger
vi som minimum ønsker, skal fremgå af denne.
Styrelsen for Patientsikkerhed skal anmode om indenfor tre uger efter høringsperioden
at få en tilbagemelding om, at de nedenfor anførte krav enten er imødekommet,
eller hvornår de forventes at være imødekommet. Såfremt kravene er imødekommet
inden tre uger, eller Styrelsen for Patientsikkerhed kan godkende tidsfristen
i tilbagemeldingen, vil plejecentret være undtaget for tilsyn næste år, hvis de
øvrige krav for at undlade tilsyn fortsat er opfyldt.
Plejehjemslederen og kommunen bekræfter skriftligt overfor Styrelsen for Patientsikkerhed,
at fejlene er/bliver rettet indenfor tidsfristen, når kommentar til plejehjemsrapporten
sendes til Styrelsen. Desuden meddeler plejehjemmet/kommunen,
hvordan man vil undgå at fejlene gentages.
Når tidsfristen er udløbet, skal Styrelsen for Patientsikkerhed have en tilbagemelding
på:
• hvilke løsninger, der er iværksat
• hvilken effekt de iværksatte løsninger har haft
• hvordan effekten er vurderet
Næste tilsyn vil, hvis der modtages en fyldestgørende handleplan og skriftlig oplysning
om, at alle krav er opfyldt, blive foretaget i 2018.
Man fandt følgende problemer:
Den sundhedsfaglige dokumentation skal som minimum indeholde en beskrivelse
og faglig vurdering af, hvorvidt patienten har aktuelle eller potentielle problemer
inden for følgende problemområder:
- Aktivitet (ADL)
- Sanseindtryk, inkl. syn og hørelse
- Kommunikation, inkl. hukommelse og sprogfunktion og vurdering af træningsbehov
- Smerter
- Bevægeapparat, inkl. balance og faldtendens og vurdering af træningsbehov
Side 5
- Vejrtrækning og kredsløb
- Søvn og hvile
- Psykosociale forhold, inkl. stimulation og intellektuel funktion samt evt. misbrug
- Hud og slimhinder, herunder vurdering af risiko for udvikling af tryksår
- Udskillelse af affaldsstoffer, herunder inkontinens og obstipation
- Ernæring, inklusiv vægt og vurdering af ernæringsbehov
Fund og kommentarer:
Der var ikke en Vurdering/beskrivelse af, hvorvidt patienterne i stikprøverne havde
aktuelle eller potentielle problemer inden for enkelte målepunkters mulige problemområder.
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal præparatets aktuelle
handelsnavn, dispenseringsform (f.eks. tabletter, mikstur) og styrke være dokumenteret
i den sundhedsfaglige dokumentation.
Fund og kommentarer:
Præparatets aktuelle handelsnavn fremgik ikke af sundhedsfaglige dokumentation/
medicinlisten for et præparat i en stikprøve.
Hver enkelt patients medicin skal opbevares adskilt fra de øvrige patienters medicin.
Fund og kommentarer:
I en stikprøve var ægtefællernes ikke aktuelle medicin, opbevaret fælles og deres
doseringsboks var placeret på ægtefællens hylde.
Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder oplysninger om information til patienten
eller de pårørende om planlagt pleje og behandling af patienten, og patientens
eller de pårørendes tilkendegivelser herpå (informerede samtykke/
stedfortrædende samtykke).
Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, om patienten vurderes til
helt eller delvist selv at have evnen til at give et informeret samtykke til pleje og
behandling. Hvis det er pårørende/værge, der giver stedfortrædende samtykke, skal
dette fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation.
Fund og kommentarer:
Der var ikke dokumenteret dækkende information om varetagelse af en patients
helbredsmæssige forhold i form af stedfortrædende samtykke/værge.
Ovennævnte giver anledning til at Styrelsen for Patientsikkerhed
stiller følgende krav
Sygeplejefaglige optegnelser:
• at de problemområder, der er angivet i målepunktet, er vurderet og beskrevet
i den sygeplejefaglige dokumentation
Medicinhåndtering:
• at præparatets aktuelle handelsnavn fremgår af medicinlisten
• at den enkelte patients medicin opbevares adskilt fra de øvrige patienters
medicin
Patienters retsstilling:
• at det fremgår af den sundhedsfaglige dokumentation, i hvilket omfang patienten
er i stand til at give et habilt samtykke til behandling/at varetage siSide
6
ne helbredsmæssige interesser, eller om disse interesser varetages helt eller
delvist af pårørende eller værge
Generelle oplysninger
Antal patienter på plejehjemmet omfattet af det lovpligtige plejehjemstilsyn: 70
Oplysninger om tilsynet indhentet hos: Forstander, sygeplejersker og social- og
sundhedsassistenter.
Afsluttende opsamling på tilsynets fund givet til: Sygeplejersker.
Der blev taget 3 stikprøver hos patienter med komplekse pleje- og behandlingsbehov.
Opfølgning på tidligere tilsyn
Handleplanen der var udarbejdet efter tilsynet i 2015 var fulgt.
Side 7
Plejecentrets sundhedsfaglige personalekategorier
Kategori Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Weekend/
helligdage
Sygeplejerske X
Social- og sundhedsassistent
X X X X
Social- og sundhedshjælper
X X X X
Fysioterapeut
Ergoterapeut X
Økonoma
Ernæringsassistent X
Ufaglærte X X X
Andre
Personalekategorier, der fungerer som konsulent/tilkald på plejecentret
Kategori Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Weekend/helligdage
Sygeplejerske
Social- og sundhedsassistent
Fysioterapeut X
Ergoterapeut X
Diætist X
Ufaglærte
Andre
/fageksperter
X
Side 8
Tilsyn udført den 15. april 2016 på
PLEJEHJEMMET KLOKKEBJERG
Ved tilsynet blev der fundet følgende forhold på plejehjemmet:
415:Personalets kompetence, ansvars- og opgavefordeling
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets kompetence
samt ansvars- og opgavefordeling.
Den skriftlige instruks skal beskrive kompetence samt ansvars- og opgavefordeling
for alle ansatte personalegrupper, herunder vikarer, samt regler for delegation
af sundhedsfaglige opgaver.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
515:Instrukser om patienternes behov for behandling
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for personalets opgaver i forbindelse
med patienternes behov for behandling.
Den skriftlige instruks skal beskrive, hvordan personalet skal forholde sig i forbindelse
med ulykkestilfælde, smitsom sygdom, akut sygdom, kronisk sygdom
og ved terminal behandling hos patienter, herunder krav til dokumentation af
lægens anvisninger vedrørende delegerede opgaver og tilkald af læge.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
915:Instrukser om livsforlængende behandling
Ledelsen skal sikre, at der er skriftlige instrukser om, hvordan personalet i tilstrækkeligt
omfang anmoder om en lægelig vurdering af patienterne med hensyn
til fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg, og
om afbrydelse af behandling.
Instrukserne skal indeholde retningslinjer om:
- Ansvars- og kompetenceforhold
- Hvem der i konkrete sammenhænge anses for den behandlingsansvarlige læge
- Ansvaret for det involverede sygeplejefaglige personale, der har kendskab til
patienten, og dertil hørende nødvendige procedurer til overholdelse af pligten til
at kontakte den behandlingsansvarlige læge i relevant omfang
Side 9
- Inddragelse af patient og nærmeste pårørende forud for kontakt med behandlingsansvarlig
læge
- Journalføring, herunder for placering i plejehjemmets patientjournal af oplysninger
fra den behandlingsansvarlige læges om dennes beslutning af fravalg af
livsforlængende behandling herunder genoplivningsforsøg, og om afbrydelse af
behandling.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
245:Sundhedsfaglig dokumentation
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for føring, opbevaring og adgang
til de sygeplejefaglige optegnelser.
Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i forhold til
føring, opbevaring og adgang til de sygeplejefaglige optegnelser samt krav til
indhold og systematik i den sundhedsfaglige dokumentation.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
169:Medicinhåndtering
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for medicinhåndtering.
Den skriftlige instruks skal beskrive
- modtagelse af medicin, herunder kontrol og dokumentation af, at medicinen er
i overensstemmelse med ordinationen
- personalegruppernes kompetence i forhold til medicinhåndtering
- dokumentation af medicinordinationer
- identifikation af patienten og patientens medicin
- hvordan medicin dispenseres
- medicinadministration og håndtering af dosisdispenseret medicin.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
Side 10
701:Samarbejde med de behandlende læger
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for samarbejdet med de behandlende
læger.
- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbejdet
med de behandlende læger, herunder håndtering af telefonordinationer, ordinationsændringer
, receptfornyelse og ophør med medicin.
- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbejdet
med den behandlingsansvarlige læge om den medicinske behandling, herunder
gennemgang og revision af den ordinerede medicin og aftaler om kontrol af
behandlingens virkning og bivirkning.
- Den skriftlige instruks skal beskrive personalets opgaver og ansvar i samarbejdet
med den behandlende læge om behandling og kontrol af kroniske sygdomme.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
614:Håndhygiejne
Ledelsen skal sikre, at der er en skriftlig instruks for håndhygiejne, der beskriver
arbejdsgange og hjælpemidler til opfyldelse af almindelig anerkendt hygiejnisk
standard.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
618:Håndhygiejne i overensstemmelse med instrukser etc.
Ledelsen skal sikre, at personalet har mulighed for at udføre håndhygiejne i
overensstemmelse med instruksen, og at denne overholdes.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
314:Formelle krav til instrukser
Side 11
Lederen skal sikre, at de skriftlige instrukser overholder de formelle krav til instrukser.
- De skriftlige instrukser skal være daterede, indeholde oplysning om, hvem der
er ansvarlig for udarbejdelsen, og de skal være forsynet med dato for ikrafttrædelse
og seneste ajourføring.
- De skriftlige instrukser skal indeholde en entydig og relevant fremstilling af
emnet med en præcisering af den personalegruppe, som instruksen er rettet
mod.
- De skriftlige instrukser skal have en udformning, et omfang og en placering, så
de er anvendelige i det daglige arbejde.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
312:Personalet har kendskab til instrukserne, og følger retningslinjerne
i disse
Ledelsen skal sikre, at personalet har kendskab til instruksernes indhold og opbevaring
, og at de følger disse i det daglige arbejde.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
2110:De 11 områder i den sundhedsfaglige dokumentation
Den sundhedsfaglige dokumentation skal som minimum indeholde en beskrivelse
og faglig vurdering af, hvorvidt patienten har aktuelle eller potentielle problemer
inden for følgende problemområder:
- Aktivitet (ADL)
- Sanseindtryk, inkl. syn og hørelse
- Kommunikation, inkl. hukommelse og sprogfunktion og vurdering af træningsbehov
- Smerter
- Bevægeapparat, inkl. balance og faldtendens og vurdering af træningsbehov
- Vejrtrækning og kredsløb
- Søvn og hvile
- Psykosociale forhold, inkl. stimulation og intellektuel funktion samt evt. misbrug
- Hud og slimhinder, herunder vurdering af risiko for udvikling af tryksår
- Udskillelse af affaldsstoffer, herunder inkontinens og obstipation
- Ernæring, inklusiv vægt og vurdering af ernæringsbehov
Side 12
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
3
X
Fund og Kommentarer:
Der var ikke en Vurdering/beskrivelse af, hvorvidt patienterne i stikprøverne
havde aktuelle eller potentielle problemer inden for enkelte målepunktets mulige
problemområder.
216:Oversigt over patienternes sygdomme og handikap
Der skal udarbejdes en oversigt over patienternes sygdomme og handikap ved
indflytningen, og den skal revideres ved ændringer i patientens helbredstilstand.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
217:Aftaler der er med den behandlende læge
Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af de aftaler
om kontrol og behandling af patienternes kroniske sygdomme og handikap, som
er indgået med de behandlende læger ved indflytning. Denne beskrivelse skal
revideres ved ændringer i patienternes tilstand og/eller ændring af aftalerne.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
218:Aktuel beskrivelse af pleje og behandling
Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af pleje og
behandling og indikation for denne, som er iværksat hos patienten i forhold til
aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
Side 13
214:Beskrivelse af opfølgning og evaluering
Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde en beskrivelse af opfølgning
og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i forhold
til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme. Der er dokumenteret
oplysninger om lægens tilkendegivelser efter lægekontakt, og der er dokumentation
for, at de aftalte tiltag følger aftalerne med den behandlende læge.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
219:Dokumentationen er overskuelig og systematisk
Dokumentationen i de sygeplejefaglige optegnelser skal føres overskueligt og
systematisk.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
220:Dokumentation føres i én journal
Den sundhedsfaglige dokumentation skal føres i én journal, som er tilgængelig
for notater fra personale, der deltager i observation, pleje og behandling samt
opfylder de formelle krav til dokumentation af identifikation, datering, rettelser
og opbevaring af sundhedsfaglig dokumentation. Det skal fremgå tydeligt af dokumentationen
i journalen, hvis dele af denne føres på fx papir, og hvad disse
omhandler. Relevante bilag skal opbevares i journalen eller ved brug af elektronisk
journal i en separat manuel journal og i mindst 5 år.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
1112:Dato for ordinationen og/eller seponering
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal dato for ordinationen
(dag, måned, år) og/eller seponering være dokumenteret i den sundhedsfaglige
dokumentation.
Side 14
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
1113:Ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal den aktuelt
ordinerende læges navn eller navnet på sygehusafdelingen, hvor lægerne har
ordineret medicin, være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
1114:Præparatets navn, dispenseringsform og styrke
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal præparatets
aktuelle handelsnavn, dispenseringsform (f.eks. tabletter, mikstur) og styrke
være dokumenteret i den sundhedsfaglige dokumentation.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
1
X
Fund og Kommentarer:
Præparatets aktuelle handelsnavn fremgik ikke af sundhedsfaglige dokumentation/
medicinlisten for et præparat i en stikprøve.
1115:Enkeltdosis og døgndosis, herunder tidspunkt
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis
og døgndosis, herunder tidspunkt for indgift af fast medicin være dokumenteret i
den sundhedsfaglige dokumentation.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
Side 15
1116:Enkeltdosis og maksimal døgndosis for p.n.-medicin
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal enkeltdosis
og maksimal døgndosis for p.n.-medicin fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
1117:Behandlingsindikationer skal fremgå
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal behandlingsindikationer
for den medicinske behandling fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
1118:Medicinlisten føres systematisk og entydigt
Ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal medicinlisten
føres systematisk og entydigt i den sundhedsfaglige dokumentation.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
132:Medicingennemgang
Det skal fremgå af de sygeplejefaglige optegnelser, hvornår den behandlende
læge har gennemgået patientens medicin, og personalet har dokumenteret de
relevante faglige oplysninger og de delegerede sundhedsfaglige opgaver vedrørende
medicinhåndteringen.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
Side 16
130:Overensstemmelse mellem ordinerede og den i medicinlisten anførte
medicin
Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem den ordinerede
og den i medicinlisten anførte medicin.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
131:Overensstemmelse mellem antal tabletter på medicinliste og æsker
Ledelse og personale skal sikre, at der er overensstemmelse mellem antallet af
tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæskerne.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
126:Den ordinerede medicin findes i medicinbeholdning
Ledelse og personale skal sikre, at den ordinerede medicin findes i patientens
medicinbeholdning.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
127:Ophældt p.n.-medicin
Ledelse og personale skal sikre, at ophældt p.n.-medicin er doseret i ordinerede
doser og mærket med patientens navn, personnummer, præparatets navn, styrke
og dosis samt dato for ophældning og medicinens udløbsdato.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
Side 17
144:Identifikation ved medicinudlevering
- Personalet skal sikre, at patientens identitet er i overensstemmelse med angivelse
af navn og personnummer på doseringsæsken eller anden medicinbeholder.
- Udlevering af medicin skal ske på grundlag af identifikation af patienten enten
ved navn og personnummer eller fødselsdato og –år eller ved sikker genkendelse.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
121:Medicinen opbevares forsvarligt
Medicinen skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
122:Hver enkelt patients medicin opbevares adskilt
Hver enkelt patients medicin skal opbevares adskilt fra de øvrige patienters medicin.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
1
X
Fund og Kommentarer:
I en stikprøve var ægtefællernes ikke aktuelle medicin, opbevaret fælles og deres
doseringsboks var placeret på ægtefællens hylde.
125:Aktuel medicin opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin
Aktuel medicin skal opbevares adskilt fra ikke aktuel medicin.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Side 18
Fund og Kommentarer:
123:Ingen fælles medicin
Reglen om, at der ikke må forefindes fælles medicin med undtagelse af adrenalin
, bliver overholdt.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
128:Holdbarhedsdatoen er ikke overskredet
Holdbarhedsdatoen på patienternes medicin og opbevarede sterile produkter til
brug ved den sundhedsfaglige pleje og behandling må ikke være overskredet.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
129:Der er anbrudsdato
Der skal være anbrudsdato på medicinske salver, dråber mv. med begrænset
holdbarhed efter åbning.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
124:Doseringsæsker er mærket korrekt
Doseringsæsker og andre beholdere med ophældt medicin skal være mærket
med patientens navn og personnummer.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
Side 19
911:Varetagelse af helbredsmæssige interesser
Den sundhedsfaglige dokumentation indeholder oplysninger om information til
patienten eller de pårørende om planlagt pleje og behandling af patienten, og
patientens eller de pårørendes tilkendegivelser herpå (informeret samtykke/
stedfortrædende samtykke).
Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, om patienten vurderes
til helt eller delvist selv at have evnen til at give et informeret samtykke til pleje
og behandling. Hvis det er pårørende/værge, der giver stedfortrædende samtykke
, skal dette fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
1
X
Fund og Kommentarer:
Der var ikke dokumenteret dækkende information om varetagelse af en patients
helbredsmæssige forhold i form af stedfortrædende samtykke/værge.
914:Informeret samtykke dokumenteret
Det skal fremgå af den sundhedsfaglige dokumentation, at der er indhentet informeret
samtykke til behandling og pleje.
Antal stikprøver Opfyldt Ikke opfyldt Ikke aktuel
X
Fund og Kommentarer:
Øvrige forhold
Adgang til sundhedsfaglige ydelser:
 Det blev oplyst, at samarbejdet med patienternes praktiserende læger fungerede
tilfredsstillende.
 Det blev oplyst, at samarbejdet med vagtlæger, speciallæger, omsorgstandplejen
samt gerontopsykiatrisk team fungerede tilfredsstillende.
 Det blev oplyst, at der var et velfungerende samarbejde med de lokale sygehuse.
Side 20
Bygningsforhold og indeklima:
 Det blev oplyst, at der på plejehjemmet ikke var bygnings- og indretningsforhold,
som medførte særlig risiko for ulykker, eller indeklimamæssige
problemer, som havde betydning for patienternes sundhed.
Kvalitetssikring:
 Plejehjemmet indberettede alle de rapporteringspligtige utilsigtede hændelser,
og der foregik internt på plejehjemmet en systematisk opfølgning af
disse med henblik på forebyggelse.
Arbejdsdragt:
 Personalet anvendte arbejdsdragt i overensstemmelse med Vejledningen
om arbejdsdragt indenfor sundheds- og plejesektoren.
Den xx.xx 2016
Bilag: 5-2211-2059/1
Handleplan udarbejdet på baggrund af plejehjemstilsynet 15. april 2016 på
PLEJEHJEMMET KLOKKEBJERG
KRAV INDSATS
Opfølgning på krav ANSVARLIG
Ansvarlig for indsatsens
implementering
TIDSPLAN
Implementering af indsatsen
EVALUERING
Opfølgning på effekten af
indsatsen

Bestyrelsen

Formand
Svend Engrob
Birkevænget 23
6920 Videbæk
Tlf: 53830107

Klaus Bredtoft, næstformand
Birgit Storbjerg
Karsen Amborsen
Torben Hvergel